PROGRAMA

Un Ourense de todas

Democracia 01
A cidade que queremos, construímola entre todos, coa participacion dos veciños e dos barrios.
Un Ourense de todas

A cidade que queremos, construímola entre todos, coa participacion dos veciños e dos barrios. O noso programa persigue:

 • Devolver o asociacionismo e a participación aos barrios e descentralizar a política municipal
 • Instituiremos o Consello de Barrios como órgano principal de proximidade e de participación cidadá, baseado na súa capacidade para articular propostas ás instancias superiores de deliberación política. Estes consellos terán unha periodicidade bimensual, farán un seguimento regular da acción de goberno, do estado de aplicación do orzamento e dos Plans de Actuación de Barrio e debaterán e emitirán ditames, de forma preceptiva, sobre temas como a ordenación de terrazas no espazo público ou os cambios nos servizos de transporte público, por exemplo.
 • Adecuaremos o persoal técnico responsable de convocar e coordinar os Consello de Barrios e as comisións de seguimento que se derivan.
 • Estableceremos un control do tempo de intervención dos participantes no Consello de Barrio.
 • Permitiremos o dereito a réplica nas intervencións da cidadanía
 • Impulsaremos que os Consellos de Barrios poidan propoñer puntos na orde do día do plenario de distrito.
 • Camiñar cara un novo modelo de democracia municipal. Fronte á desactualización democrática dos concellos, debemos crear un modelo de cidade democrática onde propiciar a participación cidadá na co gobernabilidade do Concello e a cidade. Construír mecanismos directos de participación dos e das veciñas é imprescindible para impulsar o poder democrático da cidadanía sobre as institucións. Para iso queremos crear un proceso integrado para a cidade democrática de participación presencial e dixital desde onde se acceda a consultas, iniciativas cidadás, rendición de contas, revogatorios e orzamentos participativos por barrios, distritos e cidade.

 

Para que este proceso integrado saia adiante, fan falta tres elementos fundamentais:

 • Facilitaremos os mecanismos necesarios para lograr procesos participativos amplos, tanto con eventos presenciais como con dispositivos de alfabetización dixital das novas ferramentas e os novos procesos dixitais, e así xerar unha nova cultura da participación e a democracia.
 • Crearemos un sistema de identificación – autenticación cidadá que permita garantir os estándares de seguridade, privacidade e dereito material de participación nos diferentes mecanismos cidadáns dixitais habilitados.
 • Crearemos un organismo que vele pola compatibilidade e a integración dos diferentes elementos do proceso participativo, para que iniciativas, revogatorios, orzamentos participativos, etc. queden dentro dun marco coherente co Programa de Actuación Municipal, o Programa de Actuación do Barrio e o programa de goberno.

 

 • Apostar por novas formas de xestión do común, favorecendo o debate público
 • Apostaremos por novas formas de xestión público-cooperativas e público-comunitarias que reforcen o sentido de pertenza e do común.
 • Avanzaremos tamén en formas de coprodución de políticas locais feitas desde a implicación de actores sociais, entidades e colectivos no deseño, a decisión e a implementación.
 • Impulsaremos actuacións administrativas, xurídicas e económicas concretas que faciliten e fortalezan o papel de actores sociais, organizacións e colectivos na xestión público comunitaria co fin de asegurar a democratización nas decisións sobre os bens comúns da cidade.
 • Velaremos para que os veciños e as veciñas asignen unha parte do orzamento municipal á cidadanía poderá promover e priorizar proxectos aos que se asignará unha parte do orzamento municipal, fomentando así un mellor coñecemento por parte da cidadanía e do tecido asociativo da resolución dos problemas urbanos, democratizando a priorización.
 • Un orzamento participativo é un proceso dixital e presencial; por tanto, inclúese dentro do proceso integrado de participación dixital e presencial para conseguir unha cidade democrática. É por iso que nos comprometemos a:
 • Asegurar que un mínimo do 1% do orzamento municipal sexa asignado polos veciños e veciñas dos distritos en proxectos e propostas que presente a mesma cidadanía.
 • Fomentar que cada vez máis proporcións do orzamento municipal poidan ser asignadas participativamente, de forma progresiva e en función da experiencia e resultados obtidos.
 • Elaborar o orzamento participativo no ámbito de distritos e, se se considera viable, dos barrios, para fomentar escaleiras máis próximas á poboación e para facilitar unha proximidade das necesidades da cidadanía.
 • Respectar a priorización dos proxectos xurdida do proceso participativo e, se se considera necesario, fomentar procesos de democracia deliberativa e procura de consenso antes da votación final sobre que propostas se queren priorizar.
 • Garantir o debate público sobre os investimentos de gran impacto. Este compromiso responde á necesidade de fomentar que toda a cidadanía, e non só os actores con máis poder económico e/ou acceso ao poder político, sexa partícipe dos grandes investimentos públicos. Para iso, propoñemos:
 • Garantir que os investimentos de gran impacto social, orzamentario ou ambiental sexan sometidos a un debate público.
 • Desenvolver a democracia participativa a través de Consellos Cidadáns Independentes dotados de recursos materiais e financeiros e onde os cidadáns e cidadás que participan deles son seleccionados por sorteo.
 • Impulsar ferramentas de participación dixital e presencial que permitan que iniciativas cidadás moi votadas sexan sometidas a consulta municipal.
 • Impulsar un observatorio municipal autónomo para avaliar as políticas públicas
 • As funcións do observatorio serán, entre outras:
 • Recompilar información sobre os resultados e procesos de desenvolvemento das políticas.
 • Valorar o grao de axuste aos obxectivos e resultados previstos.
 • Contar cunha área técnica encargada da avaliación para garantir a súa exhaustividade.
 • Incluír mecanismos de participación cidadá para a implicación das persoas que o desexen na avaliación de políticas.
 • Propoñer novas políticas de forma conxunta coa cidadanía, froito dos procesos de avaliación desenvoltos. Introducir procedementos de contratación municipal transparentes e participados.
 • Asegurar a participación de persoal técnico externo e cidadanía na redacción do obxecto do contrato.
 • Fomentar o equilibrio na composición de xurados entre cargos públicos, persoal técnico e cidadanía.
 • Impulsar a rotación de persoas na toma de decisións.
 • Redactar un manual de contratación transparente para todas as instancias municipais que asegure a publicidade dos criterios, das deliberacións e dos resultados da avaliación mediante baremos claros e cuantificables.
 • Realizar avaliacións que permitan a máis longo prazo tomar en consideración os resultados conseguidos e o grao de satisfacción cidadá destes procesos.
 • Estimular a creación de consellos de menores de barrio ou distrito
 • Ter en conta a opinión e as necesidades dos nenos e nenas para facer mellor as políticas públicas que se dirixen a eles.
 • Potenciar os consellos de menores ou outros espazos participativos, no ámbito do barrio e/ou do distrito, e integralos nos procesos de elaboración e implementación de políticas que lles afectan. Isto debe facerse tamén coa complicidade doutros actores como a mocidade organizada, o mundo educativo (formal ou no tempo libre) ou as familias.
 • Impulsar a creación dun mapa da propiedade inmobiliaria cruzando diversos datos (IBI, imposto de lixos, etc.), para desenvolver ferramentas que permitan combater o branqueo de capitais.